Advokátska kancelária

Komplexné právne služby v oblasti obchodného, občianskeho a správneho práva

Kontaktujte nás

O NÁS

Poskytuje však právne a poradenské služby klientom v rámci celého územia Slovenskej republiky. Našou filozofiou je byť čo najbližšie k svojim klientom, a tak mobilita našich zamestnancov podľa potreby klientov je samozrejmosťou. Od momentu prvej porady či konzultácie so svojimi klientmi budujeme dlhotrvajúce vzťahy založené na otvorenom dialógu a individuálnom prístupe. Primárnym cieľom je poskytovať klientom komplexné, rýchle a kvalitné právne služby a právne poradenstvo na vysokej úrovni, so zachovaním profesionality, diskrétnosti a vysokej odbornej úrovne.

Právnické služby poskytujeme jednotlivcom i firmám. Nezáleží na tom, odkiaľ ste ani aký konkrétny problém Vás trápi – v našej advokátskej kancelárii urobíme maximum preto, aby smeho vyriešili. Veríme, že so službami našej kancelárie budete spokojní!

Právne konzultácie

Naša kancelária ponúka možnosť osobnej konzultácie s advokátom, stačí kontaktovať našu advokátsku kanceláriu a dohodnúť si termín. Stretnutie môže prebehnúť buď v našich priestoroch alebo na inom vopred dohodnutom mieste.

KONTAKTUJTE NÁS

PREČO MY?

Pre našich klientov zabezpečujeme poskytovanie komplexných služieb na jednom mieste, naša advokátska kancelária spolupracuje s notárskymi a exekútorskými úradmi a daňovými poradcami. Pre slovenských klientov vieme zabezpečiť právne služby a zastupovanie aj na území iných štátov EÚ.

Aká je cena za právne služby?

Cenu za jednotlivé poskytnutie právnych služieb určujeme vždy individuálne podľa špecifík daného prípadu so snahou vyjsť čo najviac v ústrety klientovi.

Toto závisí najmä od osoby konkrétneho sudcu, ktorému je spor pridelený. Vždy komunikujeme so súdom v rámci zákonných lehôt, aby spor mohol byť čo najskôr ukončený.

Na osobnom stretnutí vám vieme prezentovať postup v takomto prípade a po posúdení všetkých aspektov prípadu sa vám vieme vyjadriť k tomu, či je žiadúca zmena právneho zástupcu a následne v krátkom čase vieme právne zastúpenie prevziať.

Naša advokátska kancelária je zameraná komplexne na riešenie rozmanitých právnych problémov. Vzhľadom na skúsenosti, odbornosť a profesionalitu vieme nájsť najlepšie riešenie pre Vás ako klienta v danej situácii. Počas doby praxe sme si rozvinuli rozsiahlu sieť spolupracujúcich advokátov, správcov konkurznej podstaty, notárov, exekútorov, účtovníkov, audítorov, daňových poradcov, aby ste počas nami poskytovanej právnej služby mohli komunikovať už iba výlučne s nami.

OBLASTI PRÁVA

Poskytujeme právne služby v oblasti obchodného, občianskeho, rodinného a pracovného práva. Zaoberáme sa právom nehnuteľností, vymáhaním pohľadávok a registráciou partnerov verejného sektora.

Obchodné právo

V obchodnoprávnej oblasti poskytuje naša advokátska kancelária klientom komplexné právne poradenstvo a právne zastupovanie a to nie len v rámci korporátneho práva a práva obchodných spoločností, ale aj v obchodnoprávnych sporoch, v procese konkurzu, reštrukturalizácie a likvidácie spoločnosti a osobitne v rámci právnej ochrany klientov proti nekalosúťažnému konaniu.

Občianske právo

V rámci problematiky občianskeho (civilného) práva poskytuje naša advokátska kancelária komplexné právne poradenstvo klientom vo všetkých sférach občianskoprávnych vzťahov, ako aj v oblasti práva duševného vlastníctva. Klientov zastupujeme vo fáze mimosúdneho riešenia sporov, ako aj v sporových konaniach, mimosporových konaniach a v dedičskom a exekučnom konaní.

Pracovné právo

V oblasti pracovnoprávnych vzťahov poskytuje naša advokátska kancelária široké právne poradenstvo účastníkom pracovnoprávnych vzťahov (zamestnávateľom a zamestnancom) a to s cieľom správneho uplatňovania ich práv v zmysle príslušných právnych predpisov a to aj v prípade pracovnoprávnych sporov a mimosúdnych rokovaní.

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva, upravujúcej predovšetkým práva a povinnosti osobnej povahy medzi rodičmi, deťmi a ďalšími členmi rodiny, poskytuje naša advokátska kancelária kvalifikované právne poradenstvo a zastupovanie v rámci rozvodových konaní, pri úprave práv a povinností k maloletým deťom, vo všetkých druhoch konaní, týkajúcich sa výživného, náhradnej osobnej starostlivosti, ale aj pri výkone rozhodnutí vo veciach maloletých detí.

Ochrana osobných údajov

K spracúvaniu osobných údajov dochádza v najrôznejších životných situáciách, pričom každý prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje, by mal venovať otázke ich ochrany osobitnú pozornosť. Po prijatí Nariadenia Európskeho parlamentu o ochrane osobných údajov, celospoločensky známeho pod skratkou GDPR a účinného odo dňa 25.05.2018, začala byť téma ochrany osobných údajov často diskutovanou témou u odbornej aj laickej verejnosti.

Správne právo

Naša advokátska kancelára poskytuje svojim klientom kvalifikované právne poradenstvo a právne zastupovanie vo verejnoprávnej oblasti a v procese administratívnoprávnych vzťahov s orgánmi verejnej správy. Klientov zastupujeme vo všetkých správnych konaniach, predovšetkým v rámci priestupkových konaní, v katastrálnom konaní, v konaniach pred daňovými a colnými úradmi, ako aj v konaní pred správnymi súdmi.

KONTAKT

Advokátska kancelária Mgr. Peter Lupták, zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 0599

 • Email luptak@akluptak.sk
 • Telefón +421 905 407 989
 • Adresa Nám. Š. Moyzesa 3
  Banská Bystrica
  974 01
 • Fakturačné údaje IČO: 43883907
  DIČ: 1042055355
  IČ DPH: SK1042055355